สามารถใช้ Method จาก getRelativeTimeSpanString

public static String RelativeDate(Date date) {

    long timeInMilliseconds = date.getTime();
    long now = System.currentTimeMillis();
    CharSequence timeSpan = DateUtils.getRelativeTimeSpanString(timeInMilliseconds, now, DateUtils.HOUR_IN_MILLIS);

    return timeSpan.toString();
}

ที่นี้ก็จะสามารถแสดงผลได้แบบ “0 minutes ago” หรือ “Today” โดยจะขึ้นอยู่กับภาษาในเครื่องด้วย