ในการแสดงผล Html ใน TextView ต้องใช้ Html.fromHtml() 

myTextView.setText(Html.fromHtml("<h2>Title</h2><br><p>Description here</p>"));