ตอนนที่ใช้งานตอนนี้เป็น Sdk Version 22

import android.content.Intent;
import android.support.v4.app.NavUtils;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;

import net.itorn.helpers.DebugHelper;

public class ServiceEvaluationActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_service_evaluation);

    DebugHelper.LogStart("CustomerPasswordAuthActivity");

    // Back button
    if (getSupportActionBar() != null)
      getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

    initIntentData();
  }

  public void initIntentData() {

    Intent intent = getIntent();
    testData = intent.getStringExtra("TESTDATA");
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_service_evaluation, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

    switch (item.getItemId()) {
      // Respond to the action bar's Up/Home button
      case android.R.id.home:

        NavUtils.navigateUpFromSameTask(this);
        onBackPressed();
        return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  public void onBackPressed() {
    Intent intent = new Intent(ServiceEvaluationActivity.this, MyServiceChecklistOverviewListActivity.class);
    intent.putExtra("TESTDATA", testData);
    
    startActivity(intent);
  }
}