Android : Progress Dialog

Android : Progress Dialog

ProgressDialog เป็น Dialog สำหรับแสดง spinner และข้อความขึ้นมา เพื่อคั่นระหว่าที่มีการ process กระบวนการอะไรก็ตามที่เราต้องการ

การแสดงผลขึ้นมา

ProgressDialog dialog=new ProgressDialog(MainActivity.this);
dialog.setMessage("message");
dialog.setCancelable(false);
dialog.setInverseBackgroundForced(false);
dialog.show();

เมื่อต้องการซ่อนลงไป

dialog.hide();