Android : splash screen

Android : splash screen

เมื่อต้องการเพิ่ม splash screen ให้เพิ่ม loading Activity ไว้ที่ หน้าแรก ตามนี้

@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.splash);

    Thread welcomeThread = new Thread() {

      @Override
      public void run() {
        try {
          super.run();
          sleep(10000) //Delay of 10 seconds
        } catch (Exception e) {

        } finally {

          Intent i = new Intent(SplashActivity.this,
              MainActivity.class);
          startActivity(i);
          finish();
        }
      }
    };
    welcomeThread.start();
  }