การ Clone docker image ไปที่ docker hub account

การ Clone docker image ไปที่ docker hub account

ตามนี้

docker pull NAME:tag
docker tag NAME:tag myaccount/name:tag
docker login
# yourname
# password
docker push myaccount/name:tag