ตามนี้เลย

Locale locale = new Locale("th_TH");
Locale.setDefault(locale);