การใช้งาน tinyMCE

tinyMCE.init({
// General options
mode : "none",
theme : "advanced",
forced_root_block : false,
force_br_newlines : true,
force_p_newlines : false,
cleanup_on_startup : true,
remove_linebreaks : false,
cleanup: true,
debug : true,
plugins : "codeprotect, pagebreak, style, layer, table, save, advhr, advimage, advlink, emotions, iespell, inlinepopups, insertdatetime, preview, media, searchreplace, print, contextmenu, paste, directionality, fullscreen, noneditable, visualchars, nonbreaking, xhtmlxtras, template, wordcount, advlist, autosave",

// Theme options
theme_advanced_buttons1 : "bold, italic, underline, strikethrough, |, justifyleft, justifycenter, justifyright, justifyfull, |, link, unlink, anchor, code, |, bullist, numlist, outdent, indent",
theme_advanced_buttons2 : "",
theme_advanced_buttons3 : "",
theme_advanced_buttons4 : "",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
theme_advanced_resizing : true
});

function removeControl()
{
tinyMCE.execCommand("mceRemoveControl", true, "ncontent");
}

function addControl()
{
tinyMCE.execCommand("mceAddControl", true, "ncontent");
}